Algemene Voorwaarden baby-dump.be

Download / Print Algemene voorwaardenpdf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van zaken van de internetwinkel www.baby-dump.be van Baby-Dump.

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Branchegarantie
Artikel 16 - Preventie Namaak

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  "Baby-Dump": Baby-Dump BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2800 Mechelen, Nora Tilleylaan 36, die als Ondernemer de website www.baby-dump.be drijft;
 2. “BeCommerce”: de Belgische vereniging van de bedrijven actief in de verkoop op afstand (internet), waarbij Baby-Dump als lid is aangesloten;
 3. "Bedenktijd": de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. "Consument": iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt;
 5. "Dag": kalenderdag;
 6. "Duurzame gegevensdrager": ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. “Geschillencommissie”: de geschillencommissie van BeCommerce;
 8. "Herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. "Ondernemer" ": de rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, in casu Baby-Dump;
 10. "Overeenkomst op afstand": elke overeenkomst tussen Baby-Dump en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Baby-Dump georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand en tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
 11. "Techniek voor communicatie op afstand": ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Baby-Dump en de consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Baby-Dump BVBA

Bezoekadres:
Nora Tilleylaan 36
2800 Mechelen
België

Telefoonnummer: 0032-(0)15-280120
Bereikbaarheid: Het kantoor is bereikbaar vanaf maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: verkoop@baby-dump.be

BTW-identificatienummer: BE.0508.619.993

 

Het hoofdkantoor van Baby-Dump is gevestigd te:
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode
Nederland

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baby-Dump en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Baby-Dump en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument (digitaal) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Baby-Dump zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden, eventueel tezamen met de orderbevestiging.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Baby-Dump behoudt zich ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat nieuwe algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten en niet eerder van toepassing zijn dan na publicatie op Baby-Dump.
 6. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door Baby-Dump gebruikte afbeeldingen, onder andere op www.baby-dump.be, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Baby-Dump niet.
 3. Baby-Dump is een aanbieder van baby gerelateerde artikelen.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de identiteit van de onderneming van Baby-Dump en haar geografisch adres;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Baby-Dump zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Baby-Dump onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, gezamenlijk met de samenvatting van de desbetreffende bestelling en de digitale versie van deze Algemene Voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Baby-Dump is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Baby-Dump passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Baby-Dump daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Baby-Dump kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Baby-Dump op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Baby-Dump zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Baby-Dump waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Baby-Dump bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Baby-Dump retourneren, conform de door Baby-Dump verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van rechtstreekse terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Baby-Dump dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. Baby-Dump kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Baby-Dump dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Baby-Dump tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Baby-Dump dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • de in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Voor meer informatie over de verzendkosten, zie “Leveringsinfo”.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

 1. Baby-Dump staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Baby-Dump, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Baby-Dump kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. Baby-Dump zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Baby-Dump kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Baby-Dump geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Baby-Dump het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Baby-Dump tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Baby-Dump bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Uiterlijk bij uitlevering van de bestelling, ontvangt de consument een samenvatting van de geleverde bestelling op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 12 - Betaling

 

 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Baby-Dump te melden. Elke betwisting in verband met de betaling moet binnen 14 dagen na de betaaldatum aangetekend medegedeeld worden aan Baby-Dump. Bij gebreke daarvan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de betaling aanvaard werd.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de producten moeten binnen 14 dagen tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Baby-Dump, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Baby-Dump ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Baby-Dump binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce (www.becommerce.be). De klacht wordt dan zowel naar de ondernemer als naar BeCommerce gestuurd. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR-platforn (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 

 1. Klachten Geschillen tussen de consument en Baby-Dump over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Baby-Dump te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Baby-Dump worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer Baby-Dump dat wil doen, zal de consument binnen 5 weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Baby-Dump de keuze van de consument niet binnen de termijn van 5 weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Baby-Dump surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Artikel 15 - Branchegarantie

 

 1. BeCommerce zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van Baby-Dump tegenover de consument, ter zake van een aan hem door de Geschillencommissie BeCommerce opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door BeCommerce van verplichtingen van Baby-Dump wordt opgeschort indien en voor zover dat bindend advies binnen 2 maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij BeCommerce en dat hij zijn vordering op Baby-Dump overdraagt aan de BeCommerce
 3. Baby-Dump is gecontroleerd op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De Becommerce gedragscode is beschikbaar op www.becommerce.be.

 

Artikel 16 - Preventie Namaak

 

 1. Baby-Dump biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be/.
 2. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Baby-Dump is gecontroleerd op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De Becommerce gedragscode is beschikbaar op www.becommerce.be.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

sluiten

Baby-Dump maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.