Klantenservice

1. Algemene informatie
1. Algemene informatie
2. Bestellen & levering
2. Bestellen & levering
3. Betalen
3. Betalen
5. Garantie & retouren
4. Garantie & retouren
6. Winkels
5. Winkels
7. Contact
6. Contact
1. Algemeen

Onze garanties

De komst van je baby is al spannend genoeg.
Daarom is het fijn dat je bij ons weet waar je aan toe bent. Wij bieden niet alleen de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, maar een tevreden klant staat bij ons ook hoog in het vaandel! Met onze goede service zetten wij bij Babydump de puntjes op de i. Dit betekent voor jou als klant het volgende:

Laagste prijsgarantie

1. Laagste prijsgarantie Bij Babydump koop je altijd tegen de laagste prijs. Heb je een artikel bij Babydump gekocht en zie je hetzelfde artikel elders voor een lagere prijs? Vraag dan het prijsverschil aan ons terug*.
* De prijsgarantie geldt voor artikelen die nieuw zijn, nabesteld kunnen worden en die onder dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden en kortingen (hoe ook genaamd) verkocht worden. Het artikel wordt aangeboden bij een, door de leverancier officieel, erkend verkooppunt. Eventuele gratis artikelen worden meegerekend in de bepaling van het prijsverschil. De prijsgarantie is geldig tot twee weken na levering van de bestelling. De prijsgarantie geldt alleen voor Nederlandse en Belgische winkels.

Gratis bezorging

2. Gratis bezorging Bij Babydump wordt je bestelling vanaf € 35,- gratis bij je thuisbezorgd in Nederland en België.

Snelle levering

3. Snelle levering Op werkdagen vóór 19:00 uur besteld morgen in huis, ook ‘s avonds en op zaterdag. Mits het artikel voorradig is en verzonden kan worden per post.

Laagste prijsgarantie

4. Kwaliteitsgarantie Bij Babydump koop je altijd kwaliteit. Je mag er dan ook vanuit gaan dat alle artikelen 100% in orde zijn. De kwaliteit van een artikel wordt bepaald door de fabrikant. Heb je toch een klacht? Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze met de grootste zorg wordt behandeld.

Laagste prijsgarantie

5. Geen aanbetaling Bij Babydump profiteer je van het feit dat je geen aanbetaling hoeft te doen, wanneer je de artikelen later geleverd wil hebben of wanneer ze nog niet op voorraad zijn. We reserveren de artikelen voor je zodat je ze geleverd krijgt op het moment dat voor jou het beste uitkomt!

Laagste prijsgarantie

6. Retourgarantie Wij nemen alle eventuele risico’s voor onze rekening. Mocht je zwangerschap onverhoopt teleurstellend aflopen, dan nemen wij alle artikelen die je bij Babydump gekocht hebt retour en ontvang je je geld terug. Zijn de artikelen nog niet geleverd, dan betalen wij je de eventuele aanbetaling terug.

Mogen wij je een handje helpen?

Wat heb je nodig? Door de grote hoeveelheid verschillende baby producten die er te koop zijn, kan het lastig zijn om te bepalen wat je nodig hebt. Daarom hebben wij een handige lijst gemaakt met de producten die wij aanraden om in huis te hebben wanneer je baby wordt geboren.

Bekijk onze 'Handje helpen' lijst

Algemene voorwaarden

Download / Print Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van zaken van de internetwinkel www.baby-dump.be van Babydump.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Branchegarantie
Artikel 16 - Preventie Namaak

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. "Babydump": Babydump BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2800 Mechelen, Nora Tilleylaan 36, die als Ondernemer de website www.baby-dump.be drijft;
2. "BeCommerce": de Belgische vereniging van de bedrijven actief in de verkoop op afstand (internet), waarbij Baby-Dump als lid is aangesloten;
3. "Bedenktijd": de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4. "Consument": iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt;
5. "Dag": kalenderdag;
6. "Duurzame gegevensdrager": ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. "Geschillencommissie": de geschillencommissie van BeCommerce;
8. "Herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. "Ondernemer": de rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, in casu Baby-Dump;
10. "Overeenkomst op afstand": elke overeenkomst tussen Babydump en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Babydump georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand en tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
11. "Techniek voor communicatie op afstand": ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Baby-Dump en de consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Babydump BVBA

Bezoekadres:
Nora Tilleylaan 36
2800 Mechelen
België

Telefoonnummer: +32 (0)15–280120
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: vragen@baby-dump.be

BTW-identificatienummer: BE.0508.619.993

Het hoofdkantoor van Baby-Dump is gevestigd te:
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode
Nederland

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baby-Dump en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Baby-Dump en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument (digitaal) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Baby-Dump zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden, eventueel tezamen met de orderbevestiging.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Baby-Dump behoudt zich ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat nieuwe algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten en niet eerder van toepassing zijn dan na publicatie op Baby-Dump.
6. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door Baby-Dump gebruikte afbeeldingen, onder andere op www.baby-dump.be, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Baby-Dump niet.
3. Baby-Dump is een aanbieder van baby gerelateerde artikelen.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a. de prijs inclusief belastingen;
  b. de eventuele kosten van aflevering;
  c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  f. de identiteit van de onderneming van Baby-Dump en haar geografisch adres;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  k. de gedragscodes waaraan Baby-Dump zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Baby-Dump onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, gezamenlijk met de samenvatting van de desbetreffende bestelling en de digitale versie van deze Algemene Voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Baby-Dump is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Baby-Dump passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Baby-Dump daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Baby-Dump kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Baby-Dump op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Baby-Dump zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van Baby-Dump waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Baby-Dump bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Baby-Dump retourneren, conform de door Baby-Dump verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van rechtstreekse terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Baby-Dump dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Baby-Dump kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Baby-Dump dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door Baby-Dump tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Baby-Dump dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  c. de in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Voor meer informatie over de verzendkosten, zie “Levering”.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Baby-Dump staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Baby-Dump, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Baby-Dump kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Baby-Dump zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Baby-Dump kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Baby-Dump geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Baby-Dump tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Baby-Dump bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Uiterlijk bij uitlevering van de bestelling, ontvangt de consument een samenvatting van de geleverde bestelling op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Baby-Dump te melden. Elke betwisting in verband met de betaling moet binnen 14 dagen na de betaaldatum aangetekend medegedeeld worden aan Baby-Dump. Bij gebreke daarvan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de betaling aanvaard werd.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de producten moeten binnen 14 dagen tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Baby-Dump, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Baby-Dump ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Baby-Dump binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce (www.becommerce.be). De klacht wordt dan zowel naar de ondernemer als naar BeCommerce gestuurd. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR-platforn (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

1. Klachten Geschillen tussen de consument en Baby-Dump over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Baby-Dump te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Baby-Dump worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer Baby-Dump dat wil doen, zal de consument binnen 5 weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Baby-Dump de keuze van de consument niet binnen de termijn van 5 weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Baby-Dump surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Artikel 15 - Branchegarantie

1. BeCommerce zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van Baby-Dump tegenover de consument, ter zake van een aan hem door de Geschillencommissie BeCommerce opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door BeCommerce van verplichtingen van Baby-Dump wordt opgeschort indien en voor zover dat bindend advies binnen 2 maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij BeCommerce en dat hij zijn vordering op Baby-Dump overdraagt aan de BeCommerce
3. Baby-Dump is gecontroleerd op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De Becommerce gedragscode is beschikbaar op www.becommerce.be.

 

Artikel 16 - Preventie Namaak

1. Baby-Dump biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be/.
2. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt meldpunt.belgie.be/meldpunt.

 

Baby-Dump is gecontroleerd op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De Becommerce gedragscode is beschikbaar op www.becommerce.be.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Babydump B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Babydump B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

1. NAW gegevens
2. Telefoonnummer
3. Factuuradres
4. E-mailadres
5. Geslacht
6. (Verwachte)geboortedatum

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen e-mailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Nieuwsbrief en gratis cadeaupakket

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of acties. Na inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u gemiddeld 2 keer per week via het opgegeven e-mailadres een nieuwsbrief met hierin onze laatste aanbiedingen en acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

U kunt op onze website een cadeaubon aanvragen waarmee u gratis ons cadeaupakket kunt afhalen in één van onze winkels. Wanneer u de cadeaubon voor het cadeaupakket aanvraagd wordt u tevens ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De door u opgegeven NAW gegevens en (verwachte) geboortedatum worden hierbij uitsluitend gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief op u af te stemmen.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder, postverwerker, garantieverlener of leverancier etc.) of indien dit wettelijk verplicht is.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

** Cookies**

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
2. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan het 'slotje' in adresbalk van uw browser.
3. Wij laten geregeld veiligheidsscans maken van onze website door ForusP.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Babydump B.V.B.A.
Nora Tilleylaan 36
2800 Mechelen

 

E-mail: vragen@baby-dump.be
Telefoon: +32 (0)15–280120

Het hoofdkantoor van Babydump is gevestigd te:
Babydump B.V.B.A.
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode
Nederland

Laagste prijsgarantie

Bij Babydump hanteren wij een altijd laagste prijsgarantie*. Dit houdt in dat je bij Babydump voorafgaand aan de bestelling, tijdens een lopende bestelling en 14 dagen na de levering van de bestelling altijd in aanmerking komt voor een eventuele prijscorrectie als je het elders bij een van onze concurrenten goedkoper hebt gezien. Als je elders een prijs goedkoper tegenkomt kun je contact opnemen met onze klantenservice, zij helpen je graag verder de bestelling aan te passen.

 

* Voorwaarden Laagste prijsgarantie:

 • 1. Het maximaal 14 dagen geleden is dat je je aankoop bij Babydump gedaan hebt.
 • 2. Het aangeboden artikel nieuw en direct leverbaar is.
 • 3. Het artikel wordt aangeboden bij een, door de leverancier officieel, erkend Belgisch of Nederlands verkooppunt.
 • 4. Het artikel onder dezelfde verkoop-, leverings- en actievoorwaarden en mogelijke kortingen (hoe ook genaamd) verkocht wordt. Eventuele verzendkosten, leveringskosten, gratis artikelen en/of tweelingkortingen worden meegerekend in de bepaling van het prijsverschil.

Tweelingkorting

Bij Babydump hebben wij een tweelingkorting*. Dit houdt in dat bij elk artikel welke in tweevoud wordt besteld vanwege de zwangerschap van een meerling, er 15% korting op het 2de bestelde artikel komt. Ideaal voor als je bijvoorbeeld in verwachting bent van een tweeling en op zoek bent naar de nieuwste spullen voor het aankomende ouderschap.

 

 

* Voorwaarden Tweelingkorting:

 • 1. De tweelingkorting wordt niet dubbel gerekend, de maximale korting welke verstrekt wordt op het twééde (zelfde) artikel is 15%.
 • 2. De korting is niet geldig i.c.m. andere lopende acties.
 • 3. Hoogste korting geldig. Als je bijvoorbeeld al een korting van 20% op een autostoel hebt, dan kan maar een van de kortingen gelden. In het geval van het voorbeeld krijg je dus of 15% op het 2de artikel of de geldige kortingen die al op het product zitten.
 • 4. De korting geldt niet op geneesmiddelen, boeken en cadeaukaarten. 
 • 5. Prijs- en modelwijzigingen zijn voorbehouden. 

Werken bij Babydump

Tijd voor een nieuwe uitdaging?

Met 2 filialen in België en 12 in Nederland biedt Babydump niet alleen de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, maar een tevreden klant staat ook hoog in het vaandel. Met onze topservice en de beste garanties maakt Babydump het verschil. Ben jij enthousiast, klantvriendelijk, leergierig en zie jij jezelf al deel uitmaken van ons team? Dan is werken bij Babydump echt iets voor jou!

Interesse? Klik dan op de button hieronder om onze vacatures te bekijken. Je kunt direct solliciteren en jouw cv en motivatie toevoegen.

Werken bij Babydump

Hoe worden de Babydump reviews verzameld?

Babydump verzameld reviews via zowel de Babydump website als via Trustpilot.

Babydump website: Onze klanten kunnen na aankoop een review op de Babydump website achter laten bij de gekochte producten. Om te kunnen garanderen dat er alleen echte reviews worden getoond, dient de klant ingelogd zijn op hun Babydump account en wordt de review alleen getoond als het product daadwerkelijk gekocht is via dit Babydump account.

Trustpilot: Babydump verzameld reviews via Trustpilot op de pagina https://nl.trustpilot.com/review/www.baby-dump.nl. Trustpilot biedt consumenten de mogelijkheid om een review achter te laten of de bestelling goed is afgewerkt. Omdat alle reviews moeten voldoen aan de richtlijnen van Trustpilot kun je ervan uitgaan dat deze reviews echt zijn. De richtlijnen van kun je nalezen op https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/guidelines-for-reviewers

2. Bestellen & levering

Leg je geboortelijst aan bij Babydump

Verwacht je binnenkort een kindje?

Wat een leuke, spannende tijd! Wij denken graag met je mee over alles wat je nodig hebt voor je baby. Babydump biedt veel voordelen! Het geheel vernieuwde geboortelijst systeem biedt uitgebreide mogelijkheden voor ouder en schenker. Zo kan je op eenvoudige wijze artikelen selecteren en reserveren. Familie en vrienden kunnen je geboortelijst tevens inzien en de gewenste artikelen reserveren in één van onze winkels, waarna het betreffende artikel direct afgehaald kan worden mits het op voorraad is. Ook is het mogelijk een bedrag te doneren of de bestelling kosteloos thuis te laten bezorgen.

De grootste merken tegen de laagste prijzen!

Bij Babydump vind je een met zorg geselecteerd assortiment van de grootste merken tegen de laagste prijzen.

Profiteer van onze extra geboortelijstkorting

Bij Babydump profiteer je van extra veel voordeel bij het leggen van jouw geboortelijst. We hanteren een gemakkelijk kortingssysteem. Na het afsluiten van jouw geboortelijst berekenen wij de korting aan de hand van de onderstaande regel. In tegenstelling tot vele andere aanbieders krijg je bij Babydump ook korting over de reeds afgeprijsde artikelen.

5% extra korting een lijst vanaf € 750,-
10% extra korting een lijst vanaf € 1500,-

(Korting is niet geldig op: producten waar cadeaus bij gegeven worden, 2 voor acties, showmodel artikelen en in combinatie met de laagste prijs garantie.)

Heel gemakkelijk: je hoeft de deur niet uit!

Je bent van harte welkom om je geboortelijst te leggen bij Babydump. Wil je de lijst eenvoudig zelf beheren? Doe het online! Uiteraard ben je ook van harte welkom om dit in de winkel te doen.

Neem de tijd

Ben je nog niet lang zwanger maar kun je niet wachten om je voor te bereiden op de komst van je baby? Geen enkel probleem! Bij Babydump kun je je geboortelijst leggen vanaf de eerste maand van je zwangerschap.

Levering aan huis

De bestelde babykamer, kinderwagen en overige aankopen worden gratis bij je thuis geleverd. Je familie en vrienden kunnen eenvoudig op de website het artikel reserveren in één van onze winkels en/of ervoor kiezen het artikel te laten leveren aan huis. Ook is het eenvoudig een bedrag te doneren met een persoonlijke boodschap zodat de ouders zelf het gewenste cadeau kunnen aanschaffen.

Wij staan voor je klaar!

De medewerkers van Babydump staan graag voor je klaar voor persoonlijk advies. Ook kun je bellen naar +32 (0)15–280120 of mailen naar vragen@baby-dump.be

Hoe kan ik iets bestellen bij Babydump?

Kom voor een uitgebreid advies naar één van 14 winkels. In onze ruim opgezette winkels kun je genieten van een unieke shopbeleving. Babydump biedt het grootste assortiment babykamers, kinderwagens en autostoeltjes. Alle bekende merken zijn op een unieke manier gepresenteerd. In onze coffeecorner kunt u heerlijk ontspannen en gebruik maken van een gratis kop koffie of thee. Onze verkoopadviseurs heten u graag van harte welkom om u te voorzien van een passend advies bij de aankoop van uw babyartikelen.

In ons huidige drukke leven heb je misschien niet altijd tijd om in één van onze 14 winkels langs te komen. Daarom bieden we bij Babydump ook verschillende manieren om op afstand te winkelen.

 • Webshop (TIP! direct verwerkt) Bezoek onze website en shop wanneer jou dit uitkomt. Wanneer je een product wilt bestellen klik je op de groene knop om het product in je winkelmandje te plaatsen. Heb je alle producten in je winkelmandje zitten, dan rond je de bestelling eenvoudig af door in het winkelmandje op de groene knop "Afrekenen" te klikken. Log in op je account of registreer jezelf om bij een volgende bestelling niet nog een keer alles te hoeven invullen. Nadat je bent ingelogd kies je eenvoudig de gewenste lever- en betaalmethode. Klik op afrekenen om de bestelling te betalen. Na je bestelling ontvang je een e-mail ter bevestiging.
 • Telefonisch Bel hiervoor naar telefoonnummer +32 (0)15–280120 en kies voor optie 1.
 • Live Chat Maak gebruik van de live chat functie op onze website.
 • Whatsapp Stuur een Whatsapp bericht naar +31(0)499-460800.
 • E-mail Stuur een e-mail naar vragen@baby-dump.be, vermeld in de e-mail je naam, adres, telefoonnummer en uiteraard de producten die je wilt bestellen.

 

Meer advies nodig?

Wil je graag persoonlijk advies of heb je toch de informatie die je zocht niet gevonden? Wij helpen je graag verder. Bezoek één van onze 14 winkels of krijg advies op afstand via één van onze contactmogelijkheden.

Click en Collect. Hoe werkt het?

Als een product op voorraad is in één van onze 14 winkels, dan kun je deze vaak dezelfde dag nog afhalen in onze winkel.

 • 1. Bestel het gewenste artikel. Klik bij het product op "Bekijk winkelvoorraad hier" en kijk of je product aanwezig is in een winkel bij jou in de buurt.
 • 2. Plaats het product in het winkelmandje en klik in het winkelmandje op "Afrekenen".
 • 3. Log in of vul je gegevens in.
 • 4. Kies bij de levermethode voor afhalen in de winkel
 • 5. Je krijgt van ons bericht zodra je bestelling klaar ligt in de door jou gekozen winkel

Uit welke levermethodes kan ik kiezen?

Bij Babydump wordt je bestelling vanaf € 35,- gratis thuisbezorgd. Ook is het mogelijk een bestelling op te halen in één van onze 14 winkels of bij een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.

Je kunt kiezen uit de volgende levermethodes

 • Verzending via DPD Ontvang je bestelling via de pakketdienst van DPD. Deze levermethode kan gekozen worden voor alle producten m.u.v. meubels en zware producten, zoals babykamers en boxen. Zijn de artikelen op voorraad en bestel je voor 19.00 uur, dan wordt jouw bestelling direct verwerkt en verzonden via DPD. De aflevering vindt doorgaans de volgende werkdag plaats. Ben je niet thuis tijdens het aflevermoment dan laat de bezorger een briefje achter dat het pakket opnieuw aangeboden wordt of afgeleverd wordt op een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.
 • Levering via Babydump bezorgservice Grote en zware producten verzenden we niet met pakketdiensten om te voorkomen dat de artikelen beschadigen. Babydump heeft een eigen bezorgservice zodat we garant kunnen staan voor een correcte aflevering van jouw bestelling. Onder grote en zware producten verstaan we met name meubels zoals babykamers en boxen. Bij de producten die in deze categorie vallen dien je rekening te houden met een levertijd van 5-10 werkdagen vanaf het bestelmoment. De producten dienen dan uiteraard wel voorradig te zijn. Je wordt door onze planning vooraf geïnformeerd over de mogelijke bezorgdatums, dit gebeurd doorgaans via e-mail. 2 dagen voor levering word je geïnformeerd over het tijdsblok van de levering.
  Ook is het mogelijk de meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Hiervoor berekenen we een extra meerprijs. Je vindt hier de montage tarieven.
 • Afhalen in één van onze winkels Je kunt jouw bestelling tevens in één van onze winkels afhalen. Is de bestelling in de gekozen winkel voorradig, dan wordt deze direct gereserveerd en ontvang je een e-mail zodra deze gereed is om op te halen.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

Bij ieder product kun je zien of het product op voorraad is en hoe snel deze geleverd kan worden. De meeste voorradige producten kunnen dezelfde dag nog via DPD verzonden worden.

Wanneer je bestelling via DPD wordt verzonden ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres een Track and Trace code waarmee je de bestelling kunt volgen.

Voor 19:00 uur besteld op: Eerst mogelijke leverdag door DPD:
Maandag Dinsdag
Dinsdag Woensdag
Woensdag Donderdag
Donderdag Vrijdag
Vrijdag Zaterdag
Zaterdag Dinsdag

 

Babydump bezorgdienst

Grote/ zware meubels, zoals babykamers of boxen, worden binnen 5-10 werkdagen via onze eigen bezorgdienst geleverd. Omdat onze bezorgers per dag aan een regio in Nederland/België gebonden zijn kunnen wij op het moment van bestellen geen precieze leverdatum opgeven. Je ontvangt na het plaatsen van je bestelling een e-mail om een leverafspraak in te plannen. Zijn één of meerdere producten niet op voorraad, dan ontvang je ongeveer 2 weken voor levering een e-mail om een leverafspraak in te plannen..

 

 

Afhalen in één van onze winkels

Wil je de bestelling in één van onze 14 winkels afhalen? Klik dan bij het product om te kijken of deze in de winkel op voorraad is. Als het product in de winkel op voorraad is, dan wordt deze direct (binnen 1 dag) geserveerd in onze winkel. Is het product niet op voorraad in de winkel, maar wel op voorraad in ons magazijn, dan wordt deze binnen één week aangeleverd naar de door jou gekozen winkel.

Wanneer het product niet op voorraad is zie je bij het product direct vanaf welke datum deze geleverd kan worden.

Wat zijn de verzendkosten?

Bij Babydump wordt uw bestelling vanaf € 35,- gratis thuisbezorgd. Ook is het mogelijk een bestelling op te halen in één van onze 14 winkels of bij een DPD Pickup Parcelshop in de buurt. Voor bestellingen onder de € 35,- berekenen wij € 3,50 verzendkosten.

Je kunt kiezen uit de volgende levermethodes

 • Verzending via DPD Ontvang je bestelling via de pakketdienst van DPD. Deze levermethode kan gekozen worden voor alle producten m.u.v. meubels en zware producten, zoals babykamers en boxen. Zijn de artikelen op voorraad en bestel je voor 19.00 uur, dan wordt jouw bestelling direct verwerkt en verzonden via DPD. De aflevering vindt doorgaans de volgende werkdag plaats. Ben je niet thuis tijdens het aflevermoment dan laat de bezorger een briefje achter dat het pakket opnieuw aangeboden wordt of afgeleverd wordt op een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.
 • Levering via Babydump bezorgservice Grote/zware producten verzenden we niet met pakketdiensten om te voorkomen dat de artikelen beschadigen. Babydump heeft een eigen bezorgservice zodat we garant kunnen staan voor een correcte aflevering van jouw bestelling. Onder grote en zware producten verstaan we met name meubels zoals babykamers en boxen. Bij de producten die in deze categorie vallen dien je rekening te houden met een levertijd van 5-10 werkdagen vanaf het bestelmoment. De producten dienen dan uiteraard wel voorradig te zijn. Je wordt door onze planning vooraf geïnformeerd over de mogelijke bezorgdatums, dit gebeurd doorgaans via e-mail. 2 dagen voor levering word je geïnformeerd over het tijdsblok van de levering.
  Ook is het mogelijk de meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Hiervoor berekenen we een extra meerprijs. Je vindt hier de montage tarieven.
 • Afhalen in één van onze winkels Je kunt jouw bestelling tevens in één van onze winkels afhalen. Is de bestelling in de gekozen winkel voorradig, dan wordt deze direct gereserveerd en ontvang je een e-mail zodra deze gereed is om op te halen.

 

Levering in Duitsland

Levering in Duitsland is geheel kosteloos voor bestellingen vanaf € 35,- die per post verzonden kunnen worden. Levering in Duitsland met de Babydump bezorgservice is kosteloos tot 75 km over de grens. Vanaf 75 km wordt er individueel beoordeeld welke extra kosten er berekend worden.

Kan ik mijn bestelde babykamer ook laten monteren?

Je kunt de bestelde babykamer ook laten monteren. Onze ervaren monteurs doen dit dan meteen bij de aflevering van de babykamer. Aan het laten monteren van de babykamer zitten echter wel extra kosten. Wanneer je babykamer gemonteerd wordt kan het langer duren voor wij de bestelling kunnen inplannen in onze bezorgdienst.

Extra montagekosten:

3-delige babykamer € 120,-
2-delige babykamer € 70,-
Wandrek Gratis
Ledikant € 20,-
Commode € 50,-
Hanglegkast € 50,-
Nachtkastje € 20,-
Ladenkast € 20,-
Speelgoedkist € 20,-
Box met of zonder lade € 20,-
Wieg € 20,-

 

In verband met beperkte ruimte in de wagen/of het retour laden van goederen is het niet mogelijk om verpakkingsmateriaal e.d. mee retour te nemen. Wij verzoeken je vriendelijk zelf voor afvoer hiervan zorg te dragen.

Voorwaarden:

 • 1. Onder een 3-delige babykamer verstaan we een ledikant + commode + hanglegkast
 • 2. Onder een 2-delige babykamer verstaan we een ledikant + commode
 • 3. Wandrekken worden niet opgehangen door onze monteurs
 • 4. Monteren in Duitsland tot 75 km over de grens
 • 5. Showmodellen worden nooit bezorgd
 • 6. Bezorgen op de Waddeneilanden gaat middels externe vervoerders (geen montage mogelijk!!!)

Wil je de bestelling laten monteren, neem dan contact op met Babydump. Je hoort dan meteen wat dit kost. Contact opnemen kan via telefoon: +32 (0)15–280120 of e-mail: planning@baby-dump.be

3. Betalen

Op welke manieren kan ik betalen bij Babydump?

Je kunt je bestelling bij Baby-Dump op verschillende manieren betalen.

 • Bancontact/Mister Cash: Woon je in België, gebruik dan het gemak van betalen met je bankkaart via Bancontact/Mister Cash. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de website voor internet bankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven op de betaalopdracht.
 • Klarna: Wil je eerst de artikelen zien voor je betaalt, kies dan voor achteraf betalen via Klarna. Na ontvangst van je bestelling ontvang je een e-mail vanuit Klarna met de factuur en een betaallink. Via deze betaallink betaal je eenvoudig de bestelling. Via de Klarna app heb je ten alle tijden inzicht in je openstaande bedragen en bestedingsruimte. Voor het betalen via Klarna berekenen wij € 1,95 transactiekosten. Let op! Bij retour sturen van je order zullen de kosten van Klarna open staan en dien je deze gewoon te betalen.
 • Giftcards/Babycadeaubon: Je kunt jouw Babydump Giftcard of Babycadeaubon gebruiken om de bestelling (gedeeltelijk) te betalen op onze webshop. Wanneer je kiest om via een giftcard te betalen, kom je op de betaalpagina van Buckaroo. Hier vul je het kaartnummer en de pin in om te betalen. Bestel je voor een groter bedrag dan het saldo op je giftcard, dan betaal je eerst een gedeelte met het saldo van de giftcard. Vervolgens krijg je automatisch de optie om het restant via één van onze andere betaalmethodes te betalen. LET OP! Er kan online maximaal € 50,- per order betaald worden via een giftcard. Dit is een wettelijke bepaling vanuit de Europese Unie.
 • Creditcard: Maak gebruik van het gemak van betalen met je creditcard. Baby-Dump accepteert creditcardbetalingen via Buckaroo. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de betaalpagina van Buckaroo. Op deze pagina kun je eenvoudig en veilig je creditcardbetaling afronden.
 • iDeal: Wanneer je bestelt via internet kun je gebruik maken van het iDeal betaalsysteem. Tijdens het bestellen kom je vanzelf op de site voor internet-bankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven voor de betaalopdracht. Baby-Dump accepteert iDeal betalingen via Buckaroo.
 • Contant in winkel: Kies je ervoor om de bestelling af te halen in een van onze filialen, heb je ook de mogelijkheid om de bestelling contant, met pin of met creditcard aan de kassa te betalen.
 • Overmaken per bank: Bepaal zelf wanneer je wenst te betalen. Nadat je op de bestelpagina op "Afrekeken" klikt ontvang je een e-mail met een betaalverzoek vanuit Buckaroo. Maak het te betalen bedrag over via de instructies in deze e-mail. Let op! Uw order wordt pas geplaatst en verwerkt, nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Hoe ontvang ik een bevestiging van mijn betaling?

We versturen je factuur digitaal. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je een bevestiging via het ingevoerde e-mailadres. De factuur sturen we digitaal mee wanneer je pakket naar je onderweg is. Ook ontvang je bij verzending een e-mail met jouw track & trace-code. In jouw besteldoos vind je geen pakbon of factuur. Je kunt dus met een gerust hart een online bestelling plaatsen om iemand te verrassen.

Zijn de getoonde bedragen inclusief BTW en eventuele andere heffingen?

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen (bv. verwijderingsbijdrage) en exclusief de eventuele verzendkosten.

4. Garantie & retouren

Ik wil graag een artikel ruilen / retourneren. Hoe doe ik dit?

Bij Babydump kun je een artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gratis ruilen of retourneren*. Hier vind je antwoord op al je vragen rondom de voorwaarden en kan je de retourzending aanmaken.

 

1. Download ons retourformulier en print deze uit. Je kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping.

2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
3. Graag het retourformulier en een kopie van het aankoopbewijs (bijvoorbeeld de aankoopfactuur) bijvoegen in de doos.
4. Plak de doos zorgvuldig dicht.
5. Meld je pakket aan bij DPD. Tijdens het aanmelden kies je meteen de DPD Pickup Parcelshop waar je het pakket naar toe wilt brengen.

6. Na het aanmelden ontvang je een e-mail vanuit DPD met de verzendinstructies en het verzendlabel. Bewaar deze e-mail met de retourzending goed.
7. Plak het verzendlabel die bij het aanmelden bij DPD hebt gekregen op de doos.
8. Breng het pakket naar de DPD Pickup Parcelshop die hebt gekozen tijdens het aanmelden bij DPD.

 

Via onze winkel

Je kunt voor ruilen / retourneren ook bij een van de Babydump filialen terecht. Neem dan wel het artikel en de kassabon/afleverbon/geprinte orderbevestiging mee. Onze medewerkers in het filiaal werken de retourname dan meteen af. Het betaalde bedrag voor het artikel wordt contant terugbetaald (bij grote bedragen wordt het geld overgemaakt naar je bank-/girorekening).

Verwerkingsproces retournering

Op het moment dat je het artikel retour stuurt, duurt het altijd even voordat deze door ons in ontvangst genomen kan worden. Normaliter duurt het 2-3 werkdagen voordat het pakket door DPD wordt afgeleverd. Zodra het pakket bij ons is afgeleverd, wordt deze uiteraard zo spoedig mogelijk verwerkt. Ons streven is om dit af te handelen binnen 1-3 werkdagen. Bij annulering ontvang je zo snel mogelijk en uiterlijk met 14 dagen na ontvangst het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending retour, mits het de complete bestelling betreft.

 

* Voorwaarden ruilen of retourneren:

 • 1. Artikelen mogen enkel binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd worden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u het laatste artikel van uw bestelling heeft ontvangen. Nadat u op duidelijke wijze (bijvoorbeeld e-mail, schriftelijk of per post) heeft aangegeven te willen ruilen / retourneren heeft u nog 14 dagen om het artikel te retourneren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • 2. Voedingsartikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken kunnen in verband met hygiëne niet retour gestuurd worden.
 • 3. Stuur de artikelen compleet (inclusief alle toebehorende items bij het artikel) retour in de originele staat en in de originele verpakking. Bij beschadigde of incomplete artikelen zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.
 • 4. De terugbetaling wordt uitgevoerd op hetzelfde rekeningnummer waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalmethode heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hoe kan ik (een gedeelte van) mijn bestelling annuleren?

Wanneer je een bestelling of enkele artikelen uit een bestelling wilt annuleren, neem dan contact op met Babydump. Dit kan via telefoon: +32 (0)15–280120 of e-mail: vragen@baby-dump.be

Hoe krijg ik mijn geld terug wanneer ik een artikel retour stuur?

Terugbetaling geschiedt in eerste instantie met dezelfde betaalwijze als waarmee de aankoop is gedaan (indien technisch mogelijk), tenzij je het bedrag liever op een andere wijze terugbetaald krijgt. Wanneer je een artikel in een van de Babydump filialen terugbrengt, dan kun je het betaalde bedrag (inclusief eventueel door jou betaalde bezorgkosten) voor het artikel retour pinnen (bij grote geldbedragen wordt het geld overgemaakt naar je bank-/girorekening). Als je een artikel zelf terugzendt of wanneer Babydump deze bij je komt ophalen (op afspraak), dan wordt het betaalde bedrag voor het teruggezonden artikel (inclusief eventueel door jou betaalde bezorgkosten) zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen nadat je Babydump op de hoogte hebt gebracht van het herroepen van de aankoop, terugbetaald.

Teleurstellende zwangerschap

Bij een teleurstellende zwangerschap kun je de ongebruikte artikelen retourneren naar Babydump. Na ontvangst van de artikelen ontvang je van ons het volledige aankoopbedrag terug ongeacht de 14 dagen termijn. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via telefoon: +32 (0)15–280120 of e-mail: vragen@baby-dump.be.

Artikel is beschadigd

Heb je een beschadigd/verkeerd artikel ontvangen of is het artikel incompleet geleverd, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoon: +32 (0)15–280120 of e-mail: vragen@baby-dump.be.

Onze medewerkers bespreken dan meteen met je hoe de klacht opgelost kan worden.

Heb ik garantie op artikelen?

Als het door jou bestelde artikel een gebrek vertoont, waardoor je het niet kunt gebruiken zoals je mocht verwachten, dan kun je een beroep doen op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Veiligheidswaarschuwingen

Bij Babydump vinden we kwaliteit en veiligheid van het hoogste belang. Wij volgen daarom alle geldende wet- en regelgevingen. Eventuele waarschuwingen en/of terugroepacties worden dan ook strict opgevolgd.

Hieronder vindt je een overzicht van alle veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties.

Britax Römer Baby-Safe 5Z2

Wij hebben van Britax Römer een vrijwillige terugroeping van producten ontvangen voor de autostoel Britax Römer Baby-Safe 5Z2. Britax Römer heeft besloten om deze vrijwillige terugroeping uit te voeren in verband met een potentieel veiligheidsrisico, bij bepaalde Baby-Safe 5Z2 autostoeltjes, wanneer u het autostoeltje buiten de auto draagt.

Bekijk via de onderstaande knop de terugroepmelding met hierin alle informatie over de vrijwillige terugroeping. In de terugroepmelding staat ook hoe u controleert of dit probleem op uw product van toepassing is en hoe uw autostoel vervangen kan worden door een nieuwe veilige versie van het product, de Baby-Safe PRO.


Dubatti by Britax Römer Baby-Safe 5Z2

Wij hebben van Britax Römer een Vrijwillige terugroeping van producten ontvangen voor de autostoel Dubatti By Britax Römer Baby-Safe 5Z2. Britax Römer heeft besloten om deze vrijwillige terugroeping uit te voeren in verband met een potentieel veiligheidsrisico, bij bepaalde Baby-Safe 5Z2 autostoeltjes, wanneer u het autostoeltje buiten de auto draagt.

Bekijk via de onderstaande knop de terugroepmelding met hierin alle informatie over de vrijwillige terugroeping. In de terugroepmelding staat ook hoe u controleert of dit probleem op uw product van toepassing is en hoe uw autostoel vervangen kan worden door een nieuwe veilige versie van het product.


Veiligheidswaarschuwing BamBam Speenkoord

Wij hebben van BamBam een veiligheidswaarschuwing betreffende het BamBam Speenkoord (artikelnummer 51051 – EAN Code: 8711811088355), omdat er geconstateerd is dat het speenkoord niet voldoet aan de veiligheidsnormen voor speelgoed en speenkoorden. Van het speenkoord is na een stootproef gebleken dat de kralen los kunnen komen, waardoor er gevaar bestaat op verstikking als een kind dit in de mond stopt.

Omdat dit gevaar oplevert mag het speenkoord niet meer verkocht en gebruikt worden. Bekijk via de onderstaande knop de veiligheidswaarschuwing.

Hoe kan ik mijn oude elektrische apparaat inleveren?

Wanneer je een nieuw elektrisch apparaat koopt kun je soortgelijke oude apparaten kosteloos inleveren. Je kunt dit op één van de volgende manieren doen:

 • 1. Is het apparaat nog bruikbaar: Als het apparaat nog behoorlijk functioneert, waarom niet wegschenken aan iemand die het nog kan gebruiken: een kennis, een vereniging, een school of een jeugdbeweging? Of geef herbruikbare toestellen nog een tweede leven via een Kringwinkel. Na een opknapbeurt wordt het apparaat verkocht voor een verminderde prijs. Meer informatie over de Kringwinkel vindt u voor Vlaanderen op www.dekringwinkel.be of www.komosie.be. Voor Wallonië en in Brussel op www.res-sources.be.
 • 2. Inleveren bij het containerpark: U kunt oude en gebruikte elektrische apparaten in leveren in het containerpark bij u in de buurt. In en rond het ´Recupel/huisje´ zijn boxpalletten, vaten en containers beschikbaar om elektro/apparaten op te vangen. Uw parkwachter weet precies waar alles thuis hoort. Contacteer uw gemeente of intercommunale om het adres en de openingsuren van het dichtstbijzijnde containerpark te kennen.
 • 3. Inleveren bij onze winkel: Wanneer u een nieuw elektrisch apparaat in de winkel aanschaft kunt u soortgelijke oude apparaten direct in de winkel inleveren. Zorg er wel voor dat het oude apparaat leeg en schoon is (vrijgemaakt van vloeistoffen en vetten).

Zorg er wel voor dat:

 • 1. Het apparaat in een stevige verpakking met passende afmetingen zit of anders in een afgesloten zak die niet kan scheuren.
 • 2. Het apparaat leeg en schoon is (vrijgemaakt van vloeistoffen en vetten).
 • 3. Eventuele losse onderdelen goed zijn vastgezet en dat het geheel goed verpakt is, zodat het apparaat tijdens het vervoer geen schade kan veroorzaken aan andere pakketten.
 • 4. Het pakket niet groter is dan 175cm x 78cm x 58 cm en niet zwaarder is dan 30 kilo.
5. Winkels

Babydump Gent

Winkel Gent
 
Winkel Gent2

Adresgegevens

Babydump Gent

Antwerpsesteenweg 885-889
9041 Gent
België

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:30
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 18:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
  winkel gesloten
 • Vrijdag, 1 November 2024 (Allerheiligen)
  winkel gesloten
 • Maandag, 11 November 2024 (Wapenstilstand)
  winkel gesloten
 
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 • Woensdag, 25 december 2024 (Kerstmis)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Leg jouw geboortelijst aan bij Babydump Gent

Wil je graag persoonlijk advies bij het aanleggen van jouw geboortelijst. Onze medewerkers staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van een deskundig advies. Je bent van harte welkom!
Plan hieronder eenvoudig je afspraak met één van onze adviseurs.

Babydump Mechelen

Winkel Mechelen
 
Winkel Mechelen2

Adresgegevens

Babydump Mechelen

Winkelpark Malinas
Nora Tilleylaan 36
2800 Mechelen
België

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 18:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
  winkel gesloten
 • Vrijdag, 1 November 2024 (Allerheiligen)
  winkel gesloten
 • Maandag, 11 November 2024 (Wapenstilstand)
  winkel gesloten
 
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 • Woensdag, 25 december 2024 (Kerstmis)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Leg jouw geboortelijst aan bij Babydump Mechelen

Wil je graag persoonlijk advies bij het aanleggen van jouw geboortelijst. Onze medewerkers staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van een deskundig advies. Je bent van harte welkom!
Plan hieronder eenvoudig je afspraak met één van onze adviseurs.

Babydump Amsterdam

Winkel Amsterdam
 
Winkel Amsterdam2

Adresgegevens

Babydump Amsterdam

Woonplaza A2
Sijsjesbergweg 28
1105 AL Amsterdam
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Amsterdam

Babydump Capelle a/d IJssel

Winkel Capelle ad IJssel
 
Winkel Capelle ad IJssel2

Adresgegevens

Capelle aan den IJssel

Woonboulevard Capelle XL
Lylantse Baan 7D
2908 LG Capelle aan den IJssel
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Capelle aan den IJssel

Babydump Duiven

Winkel Duiven
 
Winkel Duiven2

Adresgegevens

Babydump Duiven

Bedrijventerrein Graafstaete
Lithograaf 13
6921 VA Duiven
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Duiven

Babydump Eindhoven - Son

Winkel Eindhoven Son
 
Winkel Eindhoven Son2

Adresgegevens

Babydump Eindhoven - Son

Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4090
5692 DA Son
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Eindhoven - Son

Babydump Groningen

Winkel Groningen
 
Winkel Groningen2

Adresgegevens

Babydump Groningen

Woonboulevard Hoendiep
Protonstraat 12C
9743 AL Groningen
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Groningen

Babydump Hellendoorn

Winkel Hellendoorn
 
Winkel Hellendoorn2

Adresgegevens

Babydump Hellendoorn

Ommerweg 17
7447 RA Hellendoorn
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Hellendoorn

Babydump Hoogeveen

Winkel Hoogeveen
 
Winkel Hoogeveen2

Adresgegevens

Babydump Hoogeveen

Griendtsveenweg 20
7901 EA Hoogeveen
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Hoogeveen

Babydump Houten

Winkel Houten
 
Winkel Houten2

Adresgegevens

Babydump Houten

Bedrijvencentrum de Meerpaal
Duwboot 59
3991 CE Houten
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Houten

Babydump Leeuwarden

Winkel Leeuwarden
 
Winkel Leeuwarden2

Adresgegevens

Babydump Leeuwarden

Bedrijventerrein De Zwette III
Kelvinstraat 9
8912 AN Leeuwarden
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Leeuwarden

Babydump Leiderdorp

Winkel Leiderdorp
 
Winkel Leiderdorp2

Adresgegevens

Babydump Leiderdorp

Woonboulevard De Baanderij
Vlasbaan 10
2352 AH Leiderdorp
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Leiderdorp

Babydump Maastricht

Winkel Maastricht
 
Winkel Maastricht2

Adresgegevens

Babydump Maastricht

Cabergerweg 10
6217 SC Maastricht
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Maastricht

Babydump Roosendaal

Winkel Roosendaal
 
Winkel Roosendaal2

Adresgegevens

Babydump Roosendaal

Admiraal Lonckestraat 1
4702 XH Roosendaal
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Roosendaal

6. Contact

Contact via e-mail

Stel je vraag via e-mail. Wij zullen je e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden. Graag vragen we je om jouw ordernummer en/of het artikelnummer in de mail te vermelden.

WhatsApp

Stel je vraag via WhatsApp en we zullen zo snel mogelijk reageren. We zijn via Whatsapp bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:30 (met uitzondering van feestdagen).

Om met ons te WhatsAppen voeg je ons telefoonnummer +31(0)499-460800 (geen 06) toe aan je contacten. Het is niet mogelijk om met ons te bellen via WhatsApp. Wij kunnen geen klachten of garantie aannemen via Whatsapp, voor het aanmelden van een klacht of garantie stuur je een e-mail naar vragen@baby-dump.be.

Contact via WhatsApp

Telefonisch contact

We zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van feestdagen) op telefoonnummer +32 (0)15–280120.

Social Media

Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de nieuwste producten, de scherpste acties en doe mee met leuke winacties!

Heb je een vraag? Ook via social media zijn wij bereikbaar. Stel je vraag via Facebook of Instagram en we zullen zo snel mogelijk reageren. We zijn via social media bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:30 (met uitzondering van feestdagen). Wij kunnen geen klachten of garantie aannemen via social media, voor het aanmelden van een klacht of garantie stuur je een e-mail naar vragen@baby-dump.be.

Oval loader